Általános szerződési feltételek

Általános Szállodai Szerződéses Feltételek (ÁSZF)

Bevezetés

Az Általános Szállodai Szerződéses Feltételek (továbbiakban ÁSZF) azt a szerződéses tartalmat foglalják össze, melyek alapján a Viskó Vendégház (2028 Pilismarót, Mályva u. 1.) magánszálláshelyet működtető Kovács Márta (székhely: 2025 Visegrád, Sziget u. 23.), a továbbiakban: Szolgáltató elszállásolási szerződést köt Vendégeivel.

Egyedi feltételek nem képezik részét a jelen ÁSZF-nek, de nem zárják ki külön, speciális megállapodások megkötését utazásközvetítőkkel, szervezőkkel, esetenként más-más, az adott üzletnek megfelelő feltételekkel.

Szerződő felek 1. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat a Vendég veszi igénybe. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég közvetlenül a Szolgáltatónak adja le, úgy a Vendég lesz a Szerződő fél. A Szolgáltató és a Vendég együttesen, amennyiben a feltételek teljesülnek, szerződéses felekké válnak (továbbiakban: Szerződő Felek).

Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég megbízásából egy harmadik személy (továbbiakban Közvetítő) adja le a Szolgáltatónak, az együttműködés feltételeit a Szolgáltató és a Közvetítő közötti megállapodás szabályozza. Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e a Vendéget.

III. A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

A Vendég szóbeli vagy írásbeli ajánlatkérésére a Szolgáltató minden esetben írásbeli ajánlatot küld. Amennyiben az ajánlat elküldésétől számított 24 órán belül nem érkezik konkrét megrendelés, úgy a Szolgáltató ajánlati kötöttsége megszűnik.

A Szerződés kizárólag a Vendég írásban leadott foglalásának a Szolgáltató általi írásban megküldött visszaigazolásával jön létre, és így írásban megkötött Szerződésnek minősül.

Szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem minősül szerződésnek.

A szállás-szolgáltatás igénybevételéről szóló Szerződés meghatározott időtartamra szól.

Ha a Vendég a meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a szobát, a Szolgáltató jogosult a Szerződésben kikötött szolgáltatás teljes ellenértékére. A lejárati idő előtt megüresedett szobát a Szolgáltató jogosult újra értékesíteni.

A szállás-szolgáltatás igénybevételének Vendég által kezdeményezett meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges. Ebben az esetben a Szolgáltató kikötheti a már teljesített szolgáltatás díjának megtérítését.

A szállás-szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy a Vendégek személyazonosságukat a törvényes előírásoknak megfelelően, a szoba elfoglalása előtt igazolják. A Villában bejelentés nélkül senki sem lakhat.

A Szerződés módosításához és/vagy kiegészítéséhez a Felek által aláírt írásbeli megállapodás szükséges.

Az elszállásolás kezdete és vége

A szobákat az érkezés napján legkorábban 14.00 órától biztosítjuk, a korábbi érkezésre esetleg előzetes egyeztetés és visszaigazolást követően van lehetőség.

A Szolgáltatónak abban az esetben, ha a Vendég nem jelenik meg a megállapodás szerinti nap 19.00 óráig, joga van arra, hogy visszalépjen a szerződéstől kivéve, ha későbbi érkezési időpont került kikötésre.

A szobákat a távozás napján legkésőbb 10.00 óráig köteles a Vendég elhagyni. A Villa foglaltságától függően Szolgáltató lehetőséget biztosít késői távozásra, amely 11.00 óráig ingyenes, azt követően a szobaár 50%-a ellenében, 16.00 óráig van rá lehetőség. A hosszabbítási szándékot Vendég a tulajdonosnak kizárólag írásban tudja előre jelezni.

Az elszállásolás meghosszabbítása

A tartózkodás Vendég általi meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges. 2. Amennyiben a Vendég a szobáját a bejelentkezéskor a távozás napjaként feltüntetett napon 10.00 óráig nem üríti ki és a tartózkodás meghosszabbításához a Szolgáltató előzetesen nem járult hozzá, úgy a Szolgáltató jogosult a szobaárat egy további napra is kiszámlázni és ezzel egyidejűleg a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége is megszűnik.

Szállásfoglalás

Amennyiben a Vendég szállást foglalt és azt a Szolgáltató írásban visszaigazolta, úgy ezen a szállásáron a Szolgáltató már nem változtathat. A Szolgáltató aktuális árai a szállás honlapján a www.viskovendeghaz.com oldalon találhatók.

Az árak közlésekor a Szolgáltató megjelöli az árak adótartalmának (ÁFA, IFA) ajánlattételkor érvényes, törvény által szabályozott mértékét. A közzétett árak tartalmazzák a törvényben meghatározott ÁFA-t, nem tartalmazzák azonban a mindenkori idegenforgalmi adót, amit a helyszínen kell megfizetni. A Szolgáltató a hatályos adó-törvény (ÁFA, IFA) módosulása miatti többletterheket, előzetes értesítés mellett, áthárítja a Szerződő félre.

VII. Ajánlatok, kedvezmények

Az aktuális ajánlatok, kedvezmények a www.viskovendeghaz.com oldalon folyamatosan meghirdetésre kerülnek. A meghirdetett kedvezmények mindig egyéni szobafoglalásra vonatkoznak. 2. A meghirdetett kedvezmények nem vonhatók össze semmilyen más kedvezménnyel.

A Szolgáltató speciális kondíciókhoz kötött termékeinek foglalása, csoportos foglalás vagy rendezvények esetén, egyedi szerződésben rögzített feltételeket és árat állapíthat meg.

VIII. Lemondási feltételek

Amennyiben a szálláshely ajánlatában más feltételt nem határozott meg, a lemondási és módosítási feltételek a következők: Amennyiben a lemondás legkésőbb az érkezés napja előtt 15 nappal megtörténik, foglalási díj nem kerül felszámításra. Lemondás határidőn túli beérkezése, illetve meg nem jelenés esetén az első éjszaka 100 százaléka kerül felszámolásra.

Fizetés módja, garancia

A megrendelt szolgáltatások ellenértéke fizethető banki előre utalással, bankkártyás előreutalással, esetleg helyben készpénzzel (Forintban).

Szép kártyával (OTP, K&H, MKB) csak és kizárólag előrefizetéssel utalható a szállásdij ellenértéke. Szépkártyás fizetéskor az előlegfizetésnek meg kell történni a foglaláskor, a maradék összeg utalása legkésőbb 7 nappal az érkezés előtt internetes oldalon keresztüli fizetéssel lehetséges.

Átutalás esetén – amennyiben a Szolgáltatóval kötött megállapodás másként nem rendelkezik – a megrendelt szolgáltatások ellenértékét a Vendég köteles a foglaláskor a szálláshely bankszámlájára átutalni.

A szerződés teljesítésének elutasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése

A Szolgáltató jogosult a szállás szolgáltatásra szóló Szerződést azonnali hatállyal felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha: – a Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésre bocsátott szobát, illetve a létesítményt; – a Vendég a szobáját a bejelentkezéskor a távozás napjaként feltüntetett napon 10.00 óráig nem üríti ki és a tartózkodás meghosszabbításához a Szolgáltató előzetesen nem járult hozzá; – a Vendég a szálláshely biztonságával, rendjével, annak alkalmazottaival kifogásolhatóan, durván viselkedik, alkohol, vagy drogok befolyása alatt áll, fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít; – a Vendég fertőző betegségben szenved; – a Szerződő fél nem teljesíti a Szerződésben meghatározott előlegfizetési kötelezettségét a meghatározott időpontig;

Amennyiben a felek közötti Szerződés „vis major” okokból nem teljesül, a szerződés megszűnik. XI. A

Vendég jogai

A szállás szolgáltatási szerződés megkötésével a Vendég jogosultságot szerez a bérelt helyiségek szokásos és rendeltetésszerű használatára.

A Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet a szálláshelyen való tartózkodás időtartama alatt. A Szolgáltató ezen időszakban hozzá írásban igazoltan eljuttatott (vagy általa jegyzőkönyvbe felvett) panasz kezelésére vállal kötelezettséget. XII.

A Vendég kötelességei

A megállapodás szerinti díj megfizetése: a foglaláskor, a visszaigazolásban rögzített határidőig esedékes.

A Vendégek által szálláshelyre behozott olyan elektromos készülékek üzembe helyezése előtt, melyek nem tartoznak a megszokott utazási szükségletek közé, ki kell kérni a Szolgáltató hozzájárulását.

A szállóvendégek ingyenesen vehetik igénybe a vendégház szabadtéri parkolóhelyeit.

A szemetet a komplexum területén, illetve a szobákban elhelyezett szelektív szemétgyűjtő edényekbe szakszerűen kérjük kidobni.

Berendezési tárgyakat és textíliákat a szállodából kivinni tilos! Gondatlanságból vagy szándékosan okozott kárt a szálláshely az okozóval megtérítteti.

A komplexum területén lévő eszközöket, berendezéseket szállóvendég kizárólag saját felelősségére, használhatja.

A nemdohányzók védelméről szóló 1999. évi XLII. törvény végrehajtása értelmében a szálláshely nemdohányzó létesítmény. Ennek értelmében a szálláshely szobáiban, közösségi területein a magyar jogszabályok értelmében dohányozni tilos! A hivatkozott jogszabály betartására vonatkozó kötelességre felhívó jelzéseket a jogszabályban előírt területeken a szálláshely elhelyezte. A vendégek, illetve a szálláshely területén tartózkodó bármely személy köteles a jogszabály betartására, valamint az esetleges felszólítás teljesítésére. Amennyiben bármely vendég vagy a szálláshely területén tartózkodó egyéb személy jogsértő magatartása miatt a szálláshely üzemeltetőjét az illetékes hatóság a hivatkozott jogszabály alapján bírsággal sújtja, úgy az üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy az adott jogsértő magatartást tanúsító személyre a bírság összegét áthárítsa, illetve annak megfizetését tőle követelje.

Dohányzásra az arra kijelölt helyen a kerti kiülőben van lehetőség. A szobákban, illetve az épületben történő dohányzás esetén alkalmanként 25.000 Ft kártérítési összeget számolunk fel.

A Villa szobáiban és egyéb helyiségeiben gyúlékony, robbanásveszélyes anyagot tárolni tilos. Tűz esetén a tulajdonosokat kérjük haladéktalanul értesíteni. A Vendégek kötelesek tűz vagy egyéb riasztás esetén a szobákat, illetve a szálloda közös rendeltetésű tereit az ott elhelyezett tájékoztató szerint a lehető leghamarabb elhagyni.

A Vendégház eszközeit, berendezési tárgyait használó Vendégek a rendeltetésellenes használat során bekövetkezett károkozásért felelnek. 12. A szállóvendég által hozott tűzijátékhoz és egyéb engedélyköteles tevékenységhez a szálloda írásos hozzájárulása, továbbá a szállóvendégek általi hatósági engedélyek beszerzése szükséges.

A Vendég gondoskodik arról, hogy a felelőssége alá tartozó 14 év alatti gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjon a Szolgáltató szálláshelyén.

A Vendégnek az őt ért kárt azonnal jelentenie kell a szálláshely tulajdonosának, és minden szükséges adatot rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi\biztositási jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi/biztosítási eljáráshoz szükséges.

A Vendég (ideértve a Vendéggel együtt utazó személyeket is) köteles a Vendégház épületét és annak közvetlen környezetét rendeltetésszerűen és a szomszédban lakók illetve üdülő lakosságot szükségtelen zavarása nélkül használni.

A Vendég mindazon károkért és hátrányokért felelős, melyeket a Szolgáltató a Vendég vagy kísérője, vagy az ő felelőssége alá tartozó más személyek hibájából elszenved. A Vendég felelősséggel tartozik az általa okozott kárt a Szolgáltatónak megfizetni (pl. extra takarítás: min. 15.000 Ft ártól, a helyzet súlyosságától függően).

XIII. Háziállatok

A Vendégházba háziállatot behozni tilos!

XIV. A Szolgáltató jogai

Amennyiben a Vendég az igénybe vett, vagy a Szerződésben megrendelt, de igénybe nem vett kötbérköteles szolgáltatások díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a Szolgáltatót követelései biztosítására zálogjog illeti meg a Vendégnek azon személyes tulajdon tárgyain, amelyeket a szállodába magával vitt.

Amennyiben a Vendég az igénybe vett vagy megrendelt, de igénybe nem vett kötbérköteles (térítésköteles) szolgáltatások díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a Szolgáltatót követelései biztosítására a magyar Polgári Törvénykönyv szerint zálogjog illeti meg a Vendég azon személyes tulajdonú tárgyain, melyeket a szállodába magával vitt. Erre a zálogjogra a bérbeadó zálogjogának szabályát kell megfelelően alkalmazni. A Szolgáltató mindaddig, amíg a zálogjoga fennáll, megakadályozhatja a zálogjoggal terhelt vagyontárgyak elszállítását. Amennyiben a zálogként igénybe vett tárgy a Vendég tulajdonában álló gépjármű, annak zálogtárgyként való visszatartása kizárólag a zálogtárgyra vonatkozik, semmiképpen sem a Vendég vagy a vele együtt utazók személyes mozgási szabadságának korlátozására. A személyek minden egyéb korlátozás nélkül elhagyhatják a szállodát.

A Szolgáltató kötelezettségei

A szerződés alapján megrendelt szállásszolgáltatás az érvényes előírások, szolgáltatás standardok szerinti teljesítése.

A Vendég írásos panaszának kivizsgálása és a probléma kezeléséhez szükséges lépések megtétele, azok írásban történő rögzítése.

A szálláshelyen belüli illetve kültéri területen 23.00 órát követő időszakban hangoskodni tilos, melynek betartásáért a vendég saját maga felel.

XVI. A Vendég betegsége, halála

Amennyiben a szállás-szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt a Vendég megbetegszik, és maga nem képes saját érdekében eljárni, a Szolgáltató orvosi segítséget ajánl fel.

A Vendég betegsége/halála esetén a Szolgáltató költségkompenzációra tart igényt a beteg/elhunyt hozzátartozója, örököse, illetőleg a számlafizetője részéről; az esetleges orvosi és eljárási költségek, az elhalálozást megelőzően igénybe vett szolgáltatások ellenértékének, és a betegség/haláleset kapcsán a felszerelésekben, berendezési tárgyakban keletkezett esetleges károk tekintetében.

XVII. A Szolgáltató kártérítési felelőssége

A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azokra a káreseményekre, amelyek a Szolgáltató  körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy azokat a Vendég maga okozta.

A Szolgáltató kijelölhet olyan helyeket a komplexum területén, ahová Vendég nem léphet be. Az ilyen helyeken történt esetleges Vendéget ért kárért, sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. 4. Értéktárgyakért, értékpapírokért és készpénzért a Szolgáltató nem felelős. Ebben az esetben a bizonyítás a Vendéget terheli.

Nem felel továbbá a Szolgáltató a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért.

A szálláshelyen lévő trambulin igénybe vétele a Vendég saját felelősségére történik.

A Vendégnek az őt ért kárt azonnal jelentenie kell a szálláshely tulajdonosának, és minden szükséges adatot a szálláshely rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi/biztosítási eljáráshoz szükséges.

XVIII. Titoktartás

A Szolgáltató a Szerződésben foglalt kötelezettsége teljesítése során köteles a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény szabályainak megfelelően eljárni.

XIX. Vis major

Olyan, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény (így különösen háború, forradalom, lázadás, katonai puccs, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, földrengés, egyéb természeti vagy ipari katasztrófa, áramhiány, sztrájk bekövetkezése, jogszabályváltozás, rendkívüli politikai, társadalmi események, állami intézkedés, radikális piaci változások), amely a fél ellenőrzési körén kívül esik, és nem volt elvárható, hogy a körülményt a fél elkerülje vagy a kárt elhárítsa. A vis maior az akadályoztatott felet felmenti a Szerződésből eredő kötelessége teljesítési alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll. A felek egyetértenek abban, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy ezen okok és körülmények bekövetkeztének lehetőségét a lehető legalacsonyabb szintre szorítsák, és az ezáltal okozott kárt vagy késedelmet a lehető leghamarabb helyrehozzák. A felek kijelentik, hogy a Vendég egészségi állapotában bármely okból bekövetkezett változást (pl. baleset, megbetegedés), illetve a Vendég érdekkörébe eső családi, társadalmi eseményeket, történéseket nem tekintik vis majornak.

A teljesítés helye és a felek jogviszonyában alkalmazandó jog, panaszkezelés, eljáró bíróság

A teljesítés helye az a hely, ahol az elszállásoló szálláshely található.

Valamennyi, az elszállásolási szerződésből eredő vitával kapcsolatban, a Szolgáltató vonatkozásában, érdemben és helyileg illetékes bíróság kerül kijelölésre.

A Szolgáltató és a Vendég közötti jogviszonyra a magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

A Viskó Vendégház számára a legfontosabb, hogy Vendégei mindig elégedettek legyenek a Vendégház által nyújtott szolgáltatással. Éppen ezért panaszaikat pártatlanul és teljes körűen, egyenlő eljárás keretében ki kell vizsgálni, mely vizsgálat fontos információkat hordozhat számukra. Az Viskó Vendégház a panaszkivizsgálást követően kötelezi magát, hogy olyan választ ad, melyben részletesen kitér a panasz teljes körű kivizsgálásának eredményére, a panasz javasolt rendezésére, megoldására vonatkozó intézkedésekre.

Vendég a szálláshely működésével, a foglalásokkal, szolgáltatásokkal kapcsolatos kérdéseivel és esetleges panaszaival az alábbi elérhetőségeken keresheti meg a tulajdonos~üzemeltetőt Cím: 2028 Pilismartó, Mályva u. 1. Elektronikus levelezési cím: visko.vendeghaz@gmail.com Telefonszám: +309910507. Az írásbeli panaszokat a Szálláshely a jogszabályban előírt 25 napon belül érdemben megválaszolja.

A szóbeli panaszokat az Viskó Vendégház lehetőség szerint helyben, azonnal megoldja, és amennyiben ez nem lehetséges, akkor a szóbeli panaszról jegyzőkönyvet vesz fel.

A panaszt benyújtó ügyfél adatait az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kell kezelni.

A fogyasztónak minősülő Vendég a fogyasztóvédelemmel összefüggő jogszabálysértés esetén a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz, illetve a területileg illetékes járási hivatalhoz fordulhat: www.jarasinfo.gov.hu – A fogyasztónak minősülő Vendég a fogyasztó lakhelye vagy a szolgáltatás kötelezettje tevékenységének helye szerinti Békéltető Testület elérhetőségein kezdeményezheti az eljárást. A megyei szervezetek listája itt érhető el. – Határon átnyúló jogvita esetén a www.bekeltet.hu linkre kattintva Vendég panaszát elektronikusan jelentheti be a Budapesti Békéltető Testület számára. – Ha Vendégnek kérdése van az eljárással kapcsolatban, a Budapesti Békéltető Testülethez fordulhat, mint online vitarendezési kapcsolattartó pont: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310. Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10. Email cím: bekelteto.testulet@bkik.hu Fax: +36 1 488 21 86 Telefon: +36 1 488 21 31

Amennyiben a Viskó Vendégház a panaszkezelés során megsértette a fogyasztó számára biztosított jogszabályokat (így többek között nem adott időben, vagy érdemben választ az írásban vagy szóban közölt panaszra, megtévesztette a fogyasztót, esetleg más, a fogyasztóvédelemmel összefüggő jogszabálysértést követett el), a fogyasztó a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (NFH) területileg illetékes szervéhez fordulhat. Az NFH területi szervei a megyei Kormányhivatalok Fogyasztóvédelmi Felügyelőségei, melyek minden megyeszékhelyen megtalálhatóak: www.nfh.hu/teruleti

A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekre a Ptk., valamint a távollévők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet szabályai és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szól 200. évi CVIII. törvény, valamint az 1997. évi CLV. törvény rendelkezései az irányadóak.

XXI. Fontos fogalmak:

Szolgáltatási szerződés: az adásvételi szerződéstől eltérő bármely olyan szerződés, amelynek értelmében a vállalkozás a fogyasztó részére szolgáltatást nyújt vagy szolgáltatás nyújtását vállalja, a fogyasztó pedig megfizeti vagy vállalja, hogy megfizeti a szolgáltatás díját. Békéltető testület: tartós alapon létrejött, a fogyasztói jogviták alternatív vitarendezési eljárás keretében történő rendezésével foglalkozó szervezet, amelyet az e törvényben meghatározott szerv (személy) nyilvántartásba vett.

Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződés: olyan adásvételi vagy szolgáltatási szerződés, amelynek értelmében a vállalkozás vagy annak közvetítője egy honlapon vagy egyéb elektronikus eszközön keresztül kínál megvételre valamilyen árut vagy kínál igénybevételre valamilyen szolgáltatást és a fogyasztó az adott honlapon vagy egyéb elektronikus eszközön keresztül rendeli meg vagy\és fizeti ki az árut vagy szolgáltatást.

Fogyasztói jogvita: a fogyasztó és a vállalkozás közötti adásvételi vagy szolgáltatási szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy, valamint a fogyasztó és a vállalkozás között külön megkötésre kerülő adásvételi vagy szolgáltatási szerződés hiányában a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével összefüggő vitás ügy.

Belföldi fogyasztói jogvita: adásvételi vagy szolgáltatási szerződés kapcsán felmerülő olyan jogvita, amely esetében a fogyasztó a termék vagy a szolgáltatás megrendelésének időpontjában Magyarországon rendelkezik lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel, és a vállalkozás rendelkezik Magyarországon székhellyel, telephellyel, fiókteleppel.

Határon átnyúló fogyasztói jogvita: adásvételi vagy szolgáltatási szerződés kapcsán felmerülő olyan jogvita, amely esetében az érintett fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye Magyarországon található, és a vállalkozás székhelye, telephelye, letelepedési helye ettől eltérő európai uniós tagállamban van, vagy az érintett fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye más európai uniós tagállamban található, és a vállalkozás székhelye Magyarországon van.

Jogi Nyilatkozat: Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a honlapunkon megjelenő adatok, dokumentumok, információk, képek, ábrák, írások, és grafikák, illetve a honlap Ön képernyőjén megjelenő kialakítása a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései értelmében védelem alatt állnak.

XXII. Foglalás

A szállás-szolgáltatási igénybevételekor , a szállásfoglalás megtörténte esetében Ön elfogadja, hogy elolvasta és megértette a fenti feltételeket és szabályokat, és egyetért az azokban foglaltakkal.

Az ÁSZF a későbbiek során módosulhat, mely módosítást a Szolgáltató a szálloda honlapján tüntet fel, illetve az érvényes és hatályos ÁSZF-et a Viskó Vendégházban is elhelyezi.

 

Kelt: Pilismarót, 2022. március 01.

 

 

Köszönjük, hogy megtisztelt minket bizalmával!

 

 

 

 

 

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.